Reference

Řešení potřeb v oblasti sociálních služeb

  • Název projektu: Výzkum sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora
  • Zadavatel: Město Kutná Hora 
  • Rok zpracování: 2017 – 2018 
  • Stručný popis projektu: Výzkum byl zaměřen na zjišťování a vyhodnocování potřeb poskytování sociálních služeb na území ORP Kutná Hora. Výstupy výzkumu sloužily k definování strategie v oblasti poskytování sociálních služeb pro toto území. V rámci výzkumu byly zjišťovány potřeby obcí, poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin, včetně uživatelů sociálních služeb. Dále byla analyzována demografická data, včetně prognóz. Součástí zakázky byla i finanční analýza sociálních služeb. 
  • Role SPF Group: SPF Group odborně, technicky a koordinačně řídila celou zakázku, na níž se dílčím způsobem podílely i další subjekty (B-inside). Při realizaci zakázky bylo využito několik výzkumných metod sběru a vyhodnocení dat (online dotazníky, sekundární analýza dat, individuální strukturované rozhovory a fokusní/jádrové skupiny). Velký důraz byl kladen na využití moderních metod zjišťování potřeb všech aktérů v oblasti plánování sociálních služeb. Veškeré naše výstupy byly diskutovány při setkáních se zadavatelem, případně dalšími aktéry v území. 
  • Odkaz na finální výstup: https://mu.kutnahora.cz/file/4504_1_1/download/