Reference

SPF

  • Název projektu: Dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části Praha 17
  • Zadavatel: Městská část Praha 17 
  • Rok zpracování: 2017, 2022

Stručný popis projektu

Pro potřeby strategického plánu jsme ve spolupráci s agenturou Výzkumy Soukup realizovali několik kvalitativních a kvantitativních šetření. Řídili jsme několik diskusních fór a veřejných projednání, formou strukturovaných rozhovorů se zástupci významných subjektů v městské části jsme zpracovali kvalitativní šetření problémů a potřeb městské části a připravili, realizovali a vyhodnotili jsme reprezentativní dotazníkové (kvantitativní) šetření názorů a spokojenosti mezi obyvateli městské části.

Role SPF Group

Veškerá realizovaná šetření neměla pouze prvotní účel zjištění a prezentace zjištěných závěrů (názorů, problémů, potřeb, spokojenosti), ale sloužila jako bezprostřední informační vstup pro zpracování strategického plánu rozvoje městské části. Jednotlivá šetření na sebe z tohoto důvodu navazovala a byla realizována vždy ve vhodný moment během tvorby strategického plánu: rozhovory s osobnostmi městské části a dotazníkové šetření při tvorbě analytické části, pracovní skupiny a veřejná projednání při zpracování vlastního návrhu strategie.

Pro zajištění reprezentativnosti dotazníkového šetření jsme se nespokojili jen s levnější a populárnější online metodou, ale většinu dotazníků jsme s pomocí sítě tazatelů vyplňovali s občany městské části při osobní návštěvě v domácnostech.

Odkaz na finální výstup >>