Produkty

Strategie rozvoje měst a regionů

SPF

Příprava rozvojových strategií pro kraje, regiony, města, obce může mít v našem pojetí velmi široký rozsah, ale může být také velmi úsporná. Vždy vycházíme z motivace nositele strategie. Komplexnější, kreativnější přístup volíme v případě, kdy je hlavním motivem snaha důkladně promyslet a aktivně uchopit budoucí rozvoj území nebo kdy se v území očekává výrazná změna (např. významná veřejná či soukromá investice). Když je existence koncepčního dokumentu vyžadována zákonem, volíme rigidnější postup striktně dle metodiky a požadavků na tento dokument. V případě, kdy je motivací obce či kraje pouze „mít“ (jakoukoli) strategii nebo s její pomocí podpořit získání dotace na konkrétní projekt, postupujeme pragmatičtěji a časově úsporněji. Zabýváme se přípravou jak komplexních rozvojových plánů a strategií, tak oborových strategií cestovního ruchu, školství, dopravy, bydlení, životního prostředí a dalších. Zpracováváme také integrované strategie rozvoje urbánních regionů pro ITI (integrovaná územní investice) a venkovských regionů pro CLLD (komunitně vedený místní rozvoj), které se využívají pro implementaci evropských fondů v Česku.

Obecně si při tvorbě strategie nejprve s klientem vyjasníme motiv, zadání a východiska pro tvorbu strategie. Následně provedeme podrobný rozbor situace v území s využitím běžně dostupných statistických a informačních zdrojů i vlastních kvalitativních a kvantitativních šetření. Ve spolupráci s nositelem strategie diskutujeme a posléze navrhneme vizi a strategii rozvoje území a rozpracujeme ji až do úrovně konkrétních opatření a finančních zdrojů. Podstatnou součástí našich výstupů je manuál pro implementaci, tj. pro práci s dokončenou strategií, kde s přihlédnutím k organizační struktuře nositele strategie navrhneme role a odpovědnosti jednotlivých subjektů a osob.

Náš odborný tým zahrnuje regionální geografy, urbanisty, ekonomy, demografy, sociology, stavební inženýry, environmentalisty i odborníky na dopravní plánování či plánování ve školství a sociálních službách. Na řadě zakázek spolupracujeme s kolegy z jiných společností, např. Výzkumy Soukup a B-inside (sociologická šetření, demografie) či Studio acht (urbanismus a architektura sídel).

Nabízené služby

 • Strategické plány a rozvojové programy pro města, obce a mikroregiony
 • Strategie a programy rozvoje krajů
 • Územní rozvojové studie a podklady pro zpracování územně plánovací dokumentace
 • Socioekonomické studie pro přípravu investičních záměrů a hodnocení jejich dopadu
 • Strategie rozvoje bydlení
 • Strategie konkurenceschopnosti a inovační strategie
 • Strategie a koncepce cestovního ruchu
 • Plány rozvoje sportu, kultury a volného času
 • Školské strategie a koncepce
 • Plány rozvoje sociálních služeb
 • Podpůrné analýzy, rozbory a šetření pro zpracování rozvojových strategií
 • Kvalitativní a kvantitativní šetření sloužících jako podklad pro rozvojové strategie

Vybrané reference

  • Studie dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny–Rychnov nad Kněžnou (zadavatel ŠKODA AUTO, a.s., a Nadační fond ŠKODA AUTO, 2021)
  • Strategie bydlení pro město Pardubice (zadavatel Statutární město Pardubice, 2020)
  • Integrovaný rozvoj území Mladoboleslavska (zadavatel ŠKODA AUTO, a.s., a Nadační fond ŠKODA AUTO, 2019)
  • Strategie rozvoje Ústeckého kraje (zadavatel Ústecký kraj, 2017)
  • Strategie Karlovy Vary 2040 – analýza souvislostí (zadavatel Statutární město Karlovy Vary, 2021)
  • Integrovaná strategie ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (zadavatel Statutární město Ústí nad Labem, 2021)
  • Strategický plán rozvoje města Milovice (zadavatel Město Milovice, 2017)

Expertní tým

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.

vedoucí týmu

e-mail: miskovsky@spfgroup.org
tel: +420 737 487 585

 

SPF

Další členové týmu:

Mgr. Josef Mareš
Mgr. Nela Hrušková
Ing. Kateřina Marešová
Bc. Ladislav Marek
Mgr. Gabriela Šulmanová

Spolupracující organizace:

Studio Acht
Výzkumy Soukup